Publikovaný: 30. decembra, 2016.

EP4A a európske iniciatívy

Projekt bude realizovaný v súlade s príslušnými európskymi iniciatívami ako Európska aliancia pre učňovskú prípravu (European Alliance for Apprenticeships – EAfA) a Záruka pre mladých (Youth Guarantee Initiative).

 

Európska aliancia pre učňovskú prípravu (European Alliance for Apprenticeships – EAfA)

 Európska aliancia pre učňovskú prípravu (EAfA) je jedinečnou platformou, ktorá spája vlády s ďalšími kľúčovými zainteresovanými stranami, ako sú firmy, sociálni partneri, komory, poskytovatelia odborného vzdelávania a prípravy (OVP), regióny, zástupcovia mládeže či skupiny expertov (think-tanky).

Spoločným cieľom je posilniť kvalitu, ponuku a imidž učňovskej prípravy v Európe.

Aliancia vznikla v júli 2013 spoločným vyhlásením európskych sociálnych partnerov (ETUC, BUSINESSEUROPE, UEAPME a CEEP), Európskej komisie a Predsedníctva Rady EÚ. Toto bolo nasledované deklaráciou Rady EÚ. Hoci riadená Komisiou, úspech EAfA spočíva v realizácii národných záväzkov a záväzkov partnerov, najmä prostredníctvom zástupcov zainteresovaných strán.

Učňovská príprava, ako jedna z úspešných foriem praktického vzdelávania u zamestnávateľa, má uľahčiť prechod od vzdelávania a odbornej prípravy k práci a dôkazy naznačujú, že krajiny so silným systémom OVP a učňovskej prípravy majú nižšiu úroveň nezamestnanosti mladých ľudí.

Učňovská príprava formálne kombinuje a alternuje prípravu u zamestnávateľa a vzdelávanie v škole, a po úspešnom absolvovaní vedie k celoštátne uznávanej kvalifikácii. Najčastejšie existuje zmluvný vzťah medzi zamestnávateľom a učňom-študentom, pričom učeň-študent je za svoju prácu zaplatený.

EAfA podporuje zamestnanosť mladých ľudí a podporuje ciele Záruky pre mladých, zároveň zmenšovanie nesúladu medzi ponukou zručností a dopytom na trhu práce.

 

Webová stránka :

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1147

 

 

Záruka pre mladých (Youth Guarantee Initiative)

Záruka pre mladých je nový prístup k riešeniu nezamestnanosti mládeže, ktorý zabezpečí, že všetci mladí ľudia do 25 rokov – či už registrovaní v rámci služieb zamestnanosti alebo nie – získajú kvalitnú, konkrétnu ponuku do 4 mesiacov od ich absolvovania vzdelávania alebo od toho, čo sa stali nezamestnanými.

Kvalitná ponuka by mala byť ponukou zamestnania, vyučenia, praxe alebo ďalšieho vzdelávania a musí byť prispôsobená každej individuálnej potrebe a situácii.

Krajiny EÚ schválili zásadu Záruky pre mladých v apríli 2013 (Odporúčanie Rady).

Tvorba a realizácia systému Záruk pre mládež si vyžaduje úzku spoluprácu všetkých hlavných aktérov: orgánov verejnej správy, služieb zamestnanosti, poskytovateľov kariérového poradenstva, inštitúcií vzdelávania a prípravy, služieb podpory mládeže, podnikateľov, zamestnávateľov, odborov, atď.

Včasný zásah a aktivácia sú zásadné, a v mnohých prípadoch sú potrebné reformy, ako je napríklad zlepšenie systémov odborného vzdelávania a prípravy. Európska komisia pomohla každej krajine EÚ vyvinúť vlastný Implementačný plán národnej Záruky pre mladých a začať ho vykonávať.

Komisia tiež uľahčuje zdieľanie osvedčených postupov medzi vládami, najmä prostredníctvom Programu vzájomného vzdelávania Európskej stratégie zamestnanosti (European Employment Strategy Mutual Learning Programme).

 

Webová stránka :

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1079&langId=en