EP4A Workshop a Info dni: Partnerstvá pre budúcnosť – Ako spoluprácou podporiť posilnenie duálneho vzdelávania
Publikovaný: 17. mája, 2018.

EP4A Workshop a Info dni: Partnerstvá pre budúcnosť – Ako spoluprácou podporiť posilnenie duálneho vzdelávania

V národnom výstavisku Agrokomplex Nitra, sa v dňoch 26.-27.apríla 2018 konala celoštátna prezentačná výstava „Mladý tvorca 2018“, ktorej cieľom je nielen podporiť stredoškolské vzdelávanie ale najmä systém duálneho vzdelávania a vytvorenie priestoru pre nadviazanie resp. prehĺbenie spolupráce stredných odborných škôl so zamestnávateľmi, malými strednými podnikmi ale aj zamestnávateľskými zväzmi a profesijnými združeniami.

V rámci nášho projektu „Zapojte sa do EP4A: Európske partnerstvá pre učňovskú prípravu“, realizovaného za podpory programu ERASMUS+, sme túto príležitosť veľmi dobre využili a  počas celej dvojdňovej výstavy sme zorganizovali tzv. EP4A Info dni. V našom prezentačnom stánku poskytovali informácie o systéme duálneho vzdelávania, možnostiach zapojenia a hlavne výhody pre tých čo sa zapoja. Rozdali sme množstvo informačných materiálov, najmä „Príručku pre zamestnávateľa o systéme duálneho vzdelávania“, kde sme prehľadne a prakticky zhrnuli všetky potrebné informácie, ktoré zamestnávateľ potrebuje vedieť, keď sa chce zapojiť do systému duálneho vzdelávania.

Účasť a záujem bol veľký a kladný a spolu s celkovou dobrou atmosférou hodnotíme veľmi pozitívne a veríme, že sme takto prispeli k lepšej informovanosť a spolupráci medzi relevantnými aktérmi.

Súčasťou EP4A Info dní a celoštátnej výstavy bol aj tzv. Follow-Up Workshop: Partnerstvá pre budúcnosť – Ako spoluprácou podporiť posilnenie duálneho vzdelávania, ktorý sa uskutočnil dňa 26.apríla 2018. Na workshope sa predstavil jednak projekt „EP4A“, ale hlavne samotný systém duálneho vzdelávania a jeho výhody pre zamestnávateľov. Vyzdvihnuté boli aj pripravované zmeny v rámci novely zákona, ktoré ak budú schválené budú účinné už od septembra 2018.

Workshop bol primárne určený zamestnávateľom, malým a stredným podnikom či živnostníkom, ale zúčastnili sa ho aj zástupcovia Štátneho inštitútu odborného vzdelávania, zástupcovia nitrianskeho regionálneho dual pointu, zamestnávateľských komôr a profesijných združení. Čo vytvorilo výborný základ pre diskusiu, ktorej hlavnou témou bolo zhodnotiť ako by systém duálneho vzdelávania mohol fungovať lepšie, s tým, že sme sa snažili vyzdvihovať najmä efektívnu spoluprácu ako základ pre dobré partnerstvá. Výstupom z diskusie ako aj celého workshopu bude návrh Memoranda o spolupráci, v rámci ktorého by sa mala posilniť spolupráca medzi relevantnými aktérmi najmä na regionálnej úrovni.

V prípade záujmu o ďalšie informácie, kontaktujte nás na info@rrasenec-pezinok.sk