Memorandum o porozumení podpísané na Slovensku
Publikovaný: 11. júla, 2018.

Memorandum o porozumení podpísané na Slovensku

Duálne vzdelávanie a duálny systém sú horúce témy na úrovni národných politík a mnohí veľkí zamestnávatelia sa už aktívne angažujú. Aby však systém fungoval pre mladých ľudí ešte vo väčšej miere, musí sa dostať do každodenného života našich odborných škôl a našich malých a stredných podnikov – treba vysvetľovať, zapájať, motivovať, prepájať a podporovať. Táto práca si vyžaduje synergiu a partnerstvo na lokálnej úrovni, a v rámci projektu EP4A sme vytvorili regionálne Partnerstvo na podporu systému duálneho  vzdelávania v Bratislavskom kraji. Regionálne partnerstvo je založené na Memorande o porozumení, ktoré spája regionálnych aktérov – Slovenskú priemyselnú komoru – Regionálnu pobočku Bratislava, Regionálnu obchodnú a priemyselnú komoru v Bratislave, Regionálnu rozvojovú agentúru Senec-Pezinok – a Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV), ktorý koordinuje systém duálneho vzdelávania  na Slovensku. Memorandum o porozumení nadobudlo platnosť s podpisom poslednej zmluvnej strany dňa 29. júna 2018. Signatári sa dohodli na vzájomnej podpore svojich aktivít zameraných na rozvoj duálneho vzdelávania, výmenu informácií, kontaktov, expertov a know-how, s možnosťou vytvárať nové spoločné iniciatívy zamerané na rozvoj duálneho vzdelávania.