Chorvátska obchodná a živnostenská komora (HOK), Chorvátsko (Koordinátor)

 Chorvátska obchodná a živnostenská komora (Hrvatska obrtnička komora – HOK) je nezávislou profesijnou organizáciou obchodníkov a živnostníkov. Jej členovia sú obchodníci a živnostníci, ktorí predstavujú obchodný a živnostnícky biznis v  Chorvátsku. Členstvo je povinné. Úlohy Komory sú nasledovné: propagácia obchodu a živností, reprezentácia obchodu a živností pred orgánmi štátnej správy a pri posilňovaní hospodárskej politiky, poskytnutie názorov a návrhov pre orgány štátnej moci v prípade regulácií, zahrňujúcich obchod a živnosti, asistenciu obchodu a remeslám pri zriaďovaní a prevádzkovaní živností, výkony ostatných činností stanovených zákonom a legislatívnymi dokumentmi Komory. V rámci činností stanovených Zákonom o obchode a remeslách má Komora dané kompetencie v oblasti počiatočného a celoživotného odborného vzdelávania a prípravy.

 

Webová stránka : www.hok.hr

HOK Facebook

 

Regionálna rozvojová agentúra (RRA) Senec – Pezinok, Slovensko

 Regionálna rozvojová agentúra (RRA) Senec – Pezinok je záujmové združenie právnických osôb, zapojených do regionálneho rozvoja od roku 2002. Je členom Integrovanej siete regionálnych rozvojových agentúr zriadených Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. Našimi členmi sú: Bratislavský samosprávny kraj (BSK), mesto Senec, Regionálne združenie obcí Podunajskej oblasti, Slovenská obchodná a priemyselná komora, Slovenská živnostenská komora, mimovládna organizácia No-Gravity. RRA spolupracuje s verejným, malo- a stredno-podnikateľským i mimovládnym sektorom na Slovensku a s podobnými orgánmi v krajinách EÚ a tretích krajinách. Hlavné aktivity sa týkajú odborného vzdelávania a prípravy (OVP) v rámci celoživotného vzdelávania, poradenstvo a podporné služby pre vypracovanie sociálno-ekonomických stratégií, riadenie projektov a odbornú prípravu OVP. Dôraz je kladený na odborné vzdelávanie, komunitný rozvoj, partnerstvo, posilnenie postavenia zainteresovaných strán, OVP valorizácie v malých a stredných podnikoch, odborných škôl, rovnako ako aj združení malých a stredných podnikov, komôr a sociálnych partnerov.

 

Webová stránka : www.rrasenec-pezinok.sk

 

Rinova Ltd, Veľká Británia

 Rinova Ltd je sociálny podnik, ktorý sa špecializuje na dizajn, tvorbu a realizáciu inovačných projektov a partnerstiev v nasledujúcich oblastiach: zamestnanosť, zručnosti a učenie sa, umenie a kultúra, sociálne aktivity a podnikanie. Personál Rinova má už 25 rokov skúseností v oblasti celoživotného vzdelávania vo Veľkej Británii a Európe a rozsiahle portfólio projektovej práce vo vzťahu k vzdelávaniu, zabezpečeniu kvality, evaluácii s dôrazom na inováciu.

Rinova koordinuje konzorcium Rinova (viď www.rinova.co.uk/rinova-consortium), jedinečnú sieť organizácií zameraných na zamestnateľnosť a zručnosti, ktoré spoločne pracujú na tvorbe nových príležitostí pre mladých ľudí s dôrazom na kreatívne podnikanie v oblasti umenia, kreatívneho priemyslu, športu, zdravia, voľného času, cestovného ruchu a pohostinstva. Rinova konzorcium má rozsiahly dosah na zamestnávateľov v týchto rastúcich sektoroch.

 

Webová stránka : www.rinova.co.uk

 

 

    

Srbská obchodná a priemyselná komora – Regionálna obchodná a priemyselná komora administratívnych okresov Mitrovica a Raška, Srbsko

 Srbská obchodná a priemyselná komora – Regionálna obchodná a priemyselná komora administratívnych okresov Mitrovica a Raška je obchodná odborná organizácia spoločností a podnikateľov z regiónu okresov Raška a Pomoravlje a zaoberá sa otázkami spoločného záujmu svojich členov.

Ako organizácia služieb hospodárstva v rámci jednotného systému komôr sa podieľa na iniciatívach na tvorbu, prípravu a revíziu zákonov a ostatných predpisov na poli ekonomického systému a hospodárskej politiky.

Srbská obchodná a priemyselná komora – Regionálna obchodná a priemyselná komora administratívnych okresov Mitrovica a Raška poskytuje technickú pomoc svojim členom pri riešení praktických problémov, ako napríklad validáciu a propagáciu ich výrobných programov a ekonomiky doma aj v zahraničí.

V spolupráci s miestnou samosprávou sa snaží o prijatie opatrení na zlepšenie regionálneho podnikateľského prostredia a vytvorenie ziskového, moderného, trhovo orientovaného hospodárstva regiónu.

 

Webová stránka : http://www.rpk-kraljevo.co.rs/