Ciele a aktivity

Špecifickým cieľom projektu je propagácia učňovskej prípravy (apprenticeship) prostredníctvom budovania partnerstiev medzi podpornými organizáciami, firmami, poskytovateľmi OVP, verejnými inštitúciami a sociálnymi partnermi v projektových krajinách.

Okrem budovania partnerstiev medzi firmami, poskytovateľmi OVP a podpornými organizáciami spolu s verejnými inštitúciami a sociálnymi partnermi s cieľom zapojiť viac MSP v schémach učňovskej prípravy; projekt posilní povedomie o benefitoch učňovskej prípravy medzi cieľovými MSP prostredníctvom implementácie cielenej informačnej kampane.

Špecifický cieľ projektu

Špecifický cieľ projektu bude dosiahnutý prostredníctvom dvoch hlavných výsledkov:

1: Partnerstvá medzi firmami, poskytovateľmi OVP a podpornými organizáciami spolu s verejnými inštitúciami a sociálnymi partnermi sú vytvorené a/alebo posilnené s cieľom zapojiť čo najviac MSP do učňovskej prípravy; a

2: Povedomie o benefitoch učňovskej prípravy je v rámci cieľovej skupiny MSP posilnené prostredníctvom implementácie cielenej informačnej kampane.

Hlavná cieľová skupina

Hlavnou cieľovou skupinou sú MSP so žiadnou alebo len minimálnou skúsenosťou s učňovskou prípravou.

 

Hlavné projektové aktivity

  • Analýza situácie v zapojených krajinách, potrieb malých a stredných podnikov a európskych príkladov dobrej praxe v oblasti učňovskej prípravy;
  • Posilnenie odborných kapacít zamestnancov podporných organizácií/projektových partnerov s cieľom podporiť budovanie partnerstiev a podporovať učňovskú prípravu smerom k MSP prostredníctvom školiacich workshopov, študijných ciest a učenia sa od kolegov (peer learning), a vypracovanie sprievodcov/manuálov o učňovskej príprave pre MSP;
  • Zorganizovanie série workshopov, okrúhlych stolov a stretnutí s cieľom budovania partnerstiev;
  • Vypracovanie tzv. cestovných máp budovania partnerstiev pre Chorvátsko, Slovensko a Srbsko (Veľká Británia ako partner s úlohou poradcu);
  • Príprava a podpísanie memoranda o porozumení ako základ fungovania štruktúr Partnerstiev učňovskej prípravy (Apprenticeship Partnerships) v Chorvátsku, na Slovensku a v Srbsku (Veľká Británia ako partner s úlohou poradcu);
  • Zrealizovanie informačnej kampane o učňovskej príprave;
  • Zavedenie HelpDesk poradenskej linky na pomoc MSP pri zapájaní do schém učňovskej prípravy;
  • Organizácia infodní pre MSP na podporu a propagáciu učňovskej prípravy;
  • Vytvorenie „obchodnej značky“ pre MSP, ktoré sa zapoja do poskytovania učňovskej prípravy v Chorvátsku, na Slovensku a v Srbsku;
  • Organizácia medzinárodnej konferencie v Záhrebe na podporu prenosu vedomostí, šírenie  výsledkov projektu a podporu myšlienky Dunajskej aliancie pre učňovskú prípravu (Danube Alliance for Apprenticeships).