Kontext

Znižovanie nesúladu požiadaviek trhu práce s výsledkami odborného vzdelávania a zvyšovanie zamestnateľnosti mladých ľudí sú spoločné výzvy, ktoré  zdieľajú mnohé európske  krajiny, vrátane Chorvátska, Veľkej Británie, Slovenska a Srbska. Existuje mnoho dôkazov, že praktické vzdelávanie u zamestnávateľa, najmä práve učňovská príprava, pomáha mladým ľuďom získať zručnosti, ktoré zvýšia ich zamestnateľnosť a uľahčia im prechod zo školy do práce. Rozšírenie učňovskej prípravy je preto jednou z európskych top priorít pre obdobie 2015-2020.

Mnoho živnostníkov a malých a stredných podnikov sa však zdráha prijímať učňov-študentov v dôsledku rôznych faktorov, vrátane nedostatočných vnútorných kapacít, zaťažujúcich alebo neúplných regulačných rámcov a nedostatočného povedomia o skutočných výhodách praktického vzdelávania u zamestnávateľa (WBL) pre firmy. Všetky projektové krajiny nedávno začali reformy zamerané na ďalšiu podporu  programov učňovskej prípravy v súlade s cieľmi stratégie EÚ 2020, strategického rámca pre európsku spoluprácu v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy ET2020, Bruggským komuniké o posilnenej európskej spolupráci v odbornom vzdelávaní a príprave na obdobie rokov 2011 – 2020, Závermi z Rigy, vrátane súvisiacich národných cieľov a záväzkov.

Projekt EP4A bude podporovať učňovskú prípravu prostredníctvom budovania partnerstiev medzi podpornými organizáciami, firmami, poskytovateľmi OVP, verejnými inštitúciami a sociálnymi partnermi v projektových krajinách. Na Slovensku budú aktivity projektu podporovať najmä zapájanie sa malých a stredných podnikov do spusteného systému duálneho vzdelávania.