O projekte

Projekt Zapojte sa do EP4A: Európske partnerstvá pre učňovskú prípravu (v slovenskom kontexte sa pojem učňovská príprava spája s duálnym vzdelávaním), financovaný z program Európskej Únie Erasmus+, spája podporné organizácie a partnerov z oblasti odborného vzdelávania a prípravy (OVP) s cieľom budovať kapacity podporných organizácií –  ako obchodných komôr a stavovských a profesijných organizácií – ktoré podporujú učňovskú prípravu v malých a stredných podnikoch (MSP) a podporiť spoluprácu so sociálnymi partnermi a ďalšími relevantnými zainteresovanými stranami.

Celkovým cieľom projektu je “prispieť k zvýšeniu zamestnateľnosti mladých ľudí v partnerských krajinách”, ktoré im umožnia naplniť ciele stratégie Európa 2020 a tiež jednotlivé národné ciele.

Špecifickým cieľom projektu je propagácia učňovskej prípravy (apprenticeship) prostredníctvom budovania partnerstiev medzi podpornými organizáciami, firmami, poskytovateľmi OVP, verejnými inštitúciami a sociálnymi partnermi v projektových krajinách.

Okrem budovania partnerstiev medzi firmami, poskytovateľmi OVP a podpornými organizáciami spolu s verejnými inštitúciami a sociálnymi partnermi s cieľom zapojiť viac MSP v schémach učňovskej prípravy; projekt posilní povedomie o benefitoch učňovskej prípravy medzi cieľovými MSP prostredníctvom implementácie cielenej informačnej kampane.

Hlavnou cieľovou skupinou sú MSP so žiadnou alebo len minimálnou skúsenosťou s učňovskou prípravou. Tento projekt bude zapájať aj verejné inštitúcie ako ministerstvá a štátne organizácie zaoberajúce sa OVP, poskytovateľov OVP, združenia študentov a rodičov, sociálnych partnerov a ďalších zainteresovaných kľúčových aktérov.

Od tohto projektu sa očakáva široký dopad na úrovni MSP. MSP budú schopné spoluusmerňovať politiky v oblasti praktického vyučovania u zamestnávateľa (work-based learning – WBL) v rámci štruktúr Partnerstiev pre učňovskú prípravu a tak prispieť k modernizácii, atraktivite a lepšej dostupnosti učňovskej prípravy; profitovať z lepšej informovanosti a poradenských služieb týkajúcich sa programov učňovskej prípravy (plánovaných aj existujúcich), získať uznanie a ocenenie za prijímanie učňov-študentov. Tým bude posilnená ponuka, kvalita a atraktívnosť učňovskej prípravy vo všetkých štyroch partnerských krajinách.