Očakávaný dopad

Projekt bude mať  významný dopad na cieľovú skupinu (MSP) v krátkodobom ako i dlhodobom horizonte a prispeje k zvýšeniu atraktivity a ponuky učňovskej prípravy vo všetkých štyroch krajinách.

Hoci je projekt primárne zameraný na MSP so žiadnymi alebo malými skúsenosťami v oblasti učňovskej prípravy, projektová činnosť bude mať viacvrstvový dopad v snahe zabezpečiť udržateľnosť prostredníctvom zapojenia všetkých hlavných aktérov v OVP.

Krátkodobý vplyv projektu na MSP bude zahŕňať nasledujúce prvky:

 • Aktívne zapojenie do diskusií a tvorby politík: Zapojenie MSP do budovania a činnosti štruktúrovaných platforiem pre sociálny dialóg – plánovaných a existujúcich Partnerstiev pre učňovskú prípravu – poskytne priestor na posilnenie perspektívy „zdola nahor“, čo sa prejaví v získaní vedomostí a pohľadu priamo z praxe ešte predtým ako sa pristúpi k rozsiahlejším spoločenským zásahom, vrátane zmien regulačného rámca, ak to bude potrebné;
 • Zvýšené povedomie o benefitoch prijímania učňov-študentov, súvisiacich povinnostiach a dostupných stimulov ako výsledok cielenej informačnej kampane zohľadňujúcej potreby MSP a vypracovaných manuálov;
 • Posilnená spolupráca s ostatnými zainteresovanými kľúčovými aktérmi OVP a zvýšené porozumenie príslušných rolí a zodpovedností každého z kľúčových aktérov, j. štátu, stavovských a profesijných organizácií, škôl, poskytovateľov OVP i odborov, a to na národnej, regionálnej a miestnej úrovni čo sa týka rozhodovania, vykonávania, poradenstva a kontroly;
 • Lepšia kvalita poradenstva a konzultačných služieb v oblasti praktického vzdelávania u zamestnávateľa pre MSP ako dôsledok posilnených kapacít príslušných stavovských a profesijných organizácií podporujúcich podnikateľov;
 • Uznanie a ocenenie pre firmy poskytujúce kvalitnú učňovskú prípravu („obchodná značka/trademark“);
 • Zvýšené povedomie o dobrej európskej praxi a prenos vedomostí v oblasti učňovskej prípravy umožnením manažmentu MSP učiť sa priamo od kolegov z iných krajín o úspešných schémach a praxi v oblasti učňovskej prípravy, ako aj o najnovších európskych iniciatívach a platformách;

Z dlhodobého hľadiska sa očakáva, že projekt povedie k:

 • Zvýšeniu ponuky učňovskej prípravy vo všetkých štyroch krajinách vychádzajúcej z účinných politík a vypracovaných konkrétnych akčných plánov, vrátane tých vypracovaných pod záštitou Partnerstiev pre učňovskú prípravu;
 • Zvýšeniu spoločenskej zodpovednosti MSP prostredníctvom zvýšeného porozumenia a uznania významu učňovskej prípravy pre kvalifikovanú pracovnú silu;
 • Posilnenie systémov praktického vzdelávania u zamestnávateľa a učňovskej prípravy vo všetkých štyroch krajinách vedúce k lepšiemu zosúladeniu zručností a potrieb trhu práce ako výsledok vzdelávania priamo na mieste výkonu práce, zvýšenej produktivity, nových poznatkov a perspektívy učňov-študentov;
 • Zvýšeniu konkurencieschopnosti MSP na národnej i európskej úrovni v dôsledku zvýšenia kvality a zamestnateľnosti budúcej pracovnej sily vďaka očakávanej lepšej spoluprácu medzi školami a firmami;
 • Posilneniu postavenia a uznania MSP ako dobrého zamestnávateľa, ako aj v širšom kontexte medzi klientmi, dodávateľmi a ďalšími kľúčovými zainteresovanými stranami.

Účasť dôveryhodných partnerov ako verejných inštitúcií, podporných organizácií a poskytovateľov OVP – partnerov s priamym vplyvom pri tvorbe politík a vykonávaní úloh – bude hrať kľúčovú rolu pri dosahovaní plánovaného dopadu výsledkov projektu a zabezpečení udržateľnosti projektu z dlhodobého hľadiska. Dosah dopadu projektu bude aj na európskej úrovni prostredníctvom zdieľania výsledkov s inštitúciami na úrovni EÚ, ako je CEDEFOP a ETF, a európskych sietí na podporu učňovskej prípravy, ako je EAfA.