Seminár na tému „Efektívna komunikácia a tvorba partnerstiev“
Publikovaný: 25. októbra, 2017.

Seminár na tému „Efektívna komunikácia a tvorba partnerstiev“

Regionálna rozvojová agentúra Senec-Pezinok (ďalej RRA SP) v úzkej spolupráci so  Slovenskou živnostenskou komorou (ďalej SŽK) zorganizovala dňa 24.októbra 2017 interaktívny seminár o efektívnej komunikácii a tvorbe partnerstiev.  Seminár bol realizovaný v rámci medzinárodného projektu EP4A: Európske partnerstvá pre učňovskú prípravu“, ktorý je podporený z programu Erasmus+ a zameraný na budovanie kapacít podporných organizácií pre malé a stredné podniky. Účastníci semináru boli teda prevažne predstavitelia a zástupcovia komôr, zväzov a subjektov podporujúcich rozvoj a etablovanie malých a stredných podnikov.

Pod vedením skúsenej lektorky sa účastníci naučili ako posilniť svoje zručnosti pri komunikácii s partnermi – či už podnikateľmi, školami alebo verejnými inštitúciami. Hlavnými témami semináru a pracovnými metódami boli:

Témy:

 • Sebapoznanie a sebapoňatie
 • Zásady efektívnej komunikácie a komunikačné zručnosti
 • Neverbálna a verbálna komunikácia
 • Vnímanie osobnosti, prvý dojem
 • Motivácia – kľúč k úspechu
 • Zvládanie a prijímanie kritiky
 • Asertívne správanie, úloha psychológie v komunikácii

Pracovné metódy:

 • Diskusie v skupine
 • Tímové riešenie úloh
 • Hranie rolí
 • Spätná väzba
 • Individuálna práca
 • Krátke prednáškové vstupy
 • Dotazníky / Osobnosť (testy osobnosti)

Všetci zúčastnení sa zapájali, pracovali samostatne ako aj v skupinách na rôznych pracovných úlohách, interaktívnych hrách ale hlavne aktívne diskutovali na hlavnú tému, ktorá sa niesla celým seminárom a to podpora malých a stredných podnikov pri zapájaní sa do duálneho vzdelávania