Úvodné stretnutie
Publikovaný: 24. októbra, 2016.

Úvodné stretnutie

Úvodné stretnutie partnerov projektu EP4A sa konalo 24. až 25. októbra 2016 v Záhrebe (Chorvátsko), za účasti 4 partnerov a asociovaného partnera.

Toto stretnutie umožnilo:

 • zhromaždenie všetkých partnerov zapojených do projektu (napr. administratívnych, finančných otázok, technických záležitostí, atď.) na jednom mieste, aby sa vzájomne zoznámili a zabezpečili plynulú internú komunikáciu a medzi jednotlivými partnerskými organizáciami, zapojenými do projektu EP4A;
 • podrobnú prezentáciu projektu;
 • odsúhlasenie odlišných postupov pre hladkú realizáciu projektu;
 • preskúmanie a overovanie cieľov EP4A;
 • stanovenie aktivít a cieľov, ktoré sa majú dosiahnuť v krátkej dobe.

Úvodné stretnutie bolo organizované v štruktúrovanej podobe, pozostávalo z prezentácií pracovných balíkov. Každý pracovný balík bol predložený oddelene, s cieľom naplánovať a definovať rôzne úlohy, ktoré umožnia EP4A splnenie jeho zámeru, cieľov a termínov. V priebehu úvodného stretnutia odzneli taktiež diskusie o organizácii úloh a povinností účastníkov.

Okrem toho bol zriadený riadiaci výbor projektu. Medzi jeho hlavné úlohy bude patriť :

 • monitorovanie prebiehajúcich prác na každom z pracovných balíkov a zabezpečenie pokroku v zmysle harmonogramu;
 • kontrola výstupov;
 • rozhodnutia, týkajúce sa pracovného plánu a akékoľvek zásadné zmeny
 • rozhodnutia týkajúce sa akýchkoľvek zmien, pokiaľ ide o zmluvy o obchodnom zastúpení a dohody partnerov
 • rozhodnutie týkajúce sa prípadného predčasného ukončenia / ukončenia projektu
 • priateľské riešenie sporov vyplývajúcich z realizácie projektu; tlačové správy a spoločné publikácie od partnerov s ohľadom na projekt