Vyhodnotenie prieskumu názorov podnikateľov a fokusová skupina v rámci projektu EP4A
Publikovaný: 20. marca, 2017.

Vyhodnotenie prieskumu názorov podnikateľov a fokusová skupina v rámci projektu EP4A

Tlačová správa, 17.3.2017, Bratislava

Dňa 1.4.2017 bude už druhý rok účinný zákon č.61/2015 Z.z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý obsahuje legislatívu duálneho vzdelávania. Prax ukázala, že dnešné nastavenie systému výučby praktickej časti štúdia u zamestnávateľa nie je žiaduce až v takej očakávanej miere u živnostníkov, menších podnikov a malých a stredných podnikateľov.

V tejto súvislosti usporiadala Regionálna rozvojová agentúra Senec-Pezinok v rámci projektu Zapojte sa so EP4A: Európske partnerstvá pre učňovskú prípravu prieskum, ktorého vyhodnotenie sa konalo 14.3.2017 v Bratislave v spolupráci so Slovenskou živnostenskou komorou, ktorá je aktívne zapojená do implementácie prvkov duálneho vzdelávania stredného odborného školstva v Slovenskej republike. Vyhodnotenie bolo spojené s tzv. fokusovou skupinou, kde sa zainteresované strany vyjadrovali k výsledkom prieskumu a prispievali vlastnými názormi a odporúčaniami do budúcnosti.

Fokusovej skupiny sa zúčastnili zástupcovia agentúry – riaditeľka Ľuba Pavlovová, manažérka projektu EP4A Eva Balažovičová, Eva Lovásiková a Boris Bilek, predsedníčka Slovenskej živnostenskej komory Mgr. Daniela Jaslovská, predseda Krajskej zložky komory SŽK Bratislava Vladimír Mička a niekoľko členov predstavenstva spomínanej Krajskej zložky.

Základným cieľom bolo zistiť situáciu  a informovanosť a podporiť živnostníkov a malých a stredných podnikateľov, aby sa zapojili  do systému duálneho vzdelávania.  Súhrn výsledkov prieskumu názorov podnikateľov predniesla Eva Balažovičová, jeho cieľovou skupinou boli hlavne malé a stredné podniky. Prieskum obsahoval 10 otázok, najviac rezoovala otázka č. 3: Čo podľa vás najviac odrádza malé a stredné podniky od zapojenia do schémy  učňovskej prípravy (resp. duálneho vzdelávania): Odpovede a/ Administratívna a finančná náročnosť *b/ Neistota, či žiak – učeň u mňa zostane *c/ Budovanie si možnej konkurencie *d/Nenapĺňanie tried v požadovanom odbore *e/ Neochota zo strany škôl.

Nielen na základe odpovedí respondentov prieskumu, ale aj z následnej diskusie vo fokusovej skupine po skončení vyhodnotenia vyplýva, že v starostlivosti o učňovské školstvo, ale aj v súvislosti s duálnym vzdelávaním, máme ešte veľké rezervy a má význam sa mu ďalej venovať najmä v kontexte malého a stredného podnikania.