Objavljeno: 30. децембра, 2016.

EP4A i evropske inicijative

Projekat će biti realizovan u skladu sa evropskim inicijativama, kao što je Evropske alijanse za stručnu praksu u preduzećima (European Alliance for Apprenticeships (EAfA)) i Garancija za mlade. 

Evropske alijanse za stručnu praksu u preduzećima – European Alliance for Apprenticeships (EAfA)

Evropska Alijansa za stručnu praksu u preduzećima je jedinstvena platforma koja okuplja države sa drugim ključnim akterima, kao što su preduzeća, socijalni partneri, komore, ustanove stručnog obrazovanja i obuke, regione i predstavnike mladih.

Zajednički cilj je jačanje kvaliteta, ponuda i slika učeničke stručne prakse  u Evropi.

Alijansa je pokrenuta u julu 2013. godine sa zajedničkom deklaracijiom evropskih socijalnih partnera (ETUC, BusinessEurope, UEAPME and CEEP), Evropske komisije i Predsedništva Saveta EU.

To je praćeno deklaracijom saveta zemalja EU.  Iako upravlja komisijom, uspeh Alijanse  leži u sprovođenju nacionalnih obaveza i posvećenosti partnera, posebno putem zaloga zainteresovanih strana.

Stručna praksa kao jedan od uspešnog oblika učenja zasnovanom na radu, olakšava prelaz od obrazovanja i obuke do rada, a dokazi upućuju na to da zemlje sa jakim stručnim obrazovanjem i obukom i sistemom pripravništva imaju niži nivo nezaposlenosti mladih.

Stručna praksa u preduzećima formalno kombinuje i menja obuku u preduzeću sa nastavom u školi, što dovodi do nacionalno priznate kvalifikacije nakon uspešnog završetka. U većini slučajeva postoji ugovorni odnos između poslodavca i pripravnika, gde se pripravnik plaća za njegov/njen rad.

Evropske alijanse za stručnu praksu u preduzećima promoviše zapošljavanje mladih i podržava ciljeve „Garancije za mlade“, dok istovremeno smanjuje razlike između ponude i potražnje veština na tržištu rada.

Website: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1147

 

 Garancije za mlade (Youth Guarantee)

Garancija za mlade predstavlja novi pristup rešavanju problema nezaposlenosti mladih, koji obezbedjuje da svi mladji od 25 godina, bilo da su registrovani kod službi za zapošljavanje ili ne – dobiju konkretnu kvalitetniju ponudu za posao u roku od 4 meseca od dana gubitka posla i sticanja statusa nezaposlene osobe.

Dobra kvaliteta ponuda bi trebalo da bude posao, učenička praksa, pripravnički staž ili kontinuirana edukacija, prilagođena pojedinačnoj potrebi i situaciji.

Zemlje EU su odobrile princip garancije mladih u aprilu 2013. godine (Preporuka Saveta).

Razvoj i primena Garancije za mlade zahteva čvrstu saradnju između svih ključnih aktera: državnih organa, službi za zapošljavanje, službama za karijerno vođenja, ustanovama za obrazovanje i osposobljavanje, službama za podršku mladima, preduzećima, poslodavcima, sindikatima itd.

Kako bi se podržala aktivacija mladih, potrebno je rano reagovati i brzo postići rezultate, a u mnogim slučajevima potrebne su i reforme, kao što je poboljšanje sistema stručnog obrazovanja i osposobljavanja. Evropska komisija posebno pomaže svakoj zemlji EU da izradi i sprovede svoj nacionalni plan implementacije programa Garancija za mlade.

Komisija olakšava i razmenu najboljih praksi između vlada, a posebno kroz Program zajedničkog učenja koji je deo evropske strategije zapošljavanja.

Website: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1079&langId=en