Hrvatska obrtnička komora (HOK), Hrvatska (Koordinator)Hrvatska obrtnička komora (HOK) je nezavisna profesionalna organizacija preduzetnika. Njeni članovi su preduzetnici koji posluju na teritoriji Republike Hrvatske. Članstvo je obavezno. Zadaci Komore su sledeći: promovisanje preduzetništva, zastupanje interesa preduzetnika pred državnim organima u oblikovanju ekonomskog sistema, davanje mišljenja i predloga državnim organima prilikom donošenja zakona u oblasti preduzetništva, pomoć preduzetnicima u osnivanju i vođenju delatnosti, obavljanje ostalih poslova obavljanje drugih zadataka određenih zakonom i pravnim aktima Komore. U okviru zadataka utvrđenih Zakonom o preduzetništvu, Komora ima javna ovlašćenja u oblasti inicijalnog i doživotno stručnog obrazovanja i osposobljavanja.

Web stranica: www.hok.hr

 

 

Regionalna razvojna agencija Senec-Pezinok, Slovačka
Regionalna razvojna agencija Senec-Pezinok (RRA Senec-Pezinok) je interesna asocijacija pravnih lica koje su uključene u regionalni razvoj od 2002. godine

Agencija je član mreže regionalnih razvojnih agencija, osnovanih od strane Ministarstva saobraćaja, građevinarstva i regionalnog razvoja Republike Slovačke. Članovi Upravnog odbora su: Bratislavski samoupravni region, Grad Senek, Regionalno udruženje sela Podunajsko, Privredna komora Slovačke, Zanatska komora Slovačke, i nevladina organizacija No-Gravity. RRA saradjuje sa javnimsektorom, malim i srednjim preduzećima i ne vladinim sektorom u Slovačkoj i sličnim telima iz EU i zemljama trećeg sveta.
Glavne aktivnosti povezane su sa stručnim obrazovanjem i osposobljavanjem u kontekstu doživotnog učenja, usluge savjetovanja i podrške u izradi društveno-ekonomskih strategija, upravljanje projektima i ciljane stručno – obrazovne obuke. Fokus je stavljen na ustanove koje pružaju stručno obrazovanje i obuku, razvoju opština, partnerstvo, osnaživanje zainteresovanih strana, valorizovanje stručnog obrazovanja i obuke u malim i srednjim preduzećima, donosiocima odluka, stručnim školama, kao i udruženjima MSP, komora i socijalnih partnera.

Web stranica: www.rrasenec-pezinok.sk

 

Rinova d.o.o., Ujedinjeno Kraljevstvo
Rinova doo je društveno preduzeće koje je specijalizovano za projektovanje, razvoj i implementaciju inovativnih partnerskih projekata u sledećim oblastima:

  • zapošljavanja
  • Veština i učenja
  • Umetnosti i kulture
  • Društvenog preduzetništva.

Zaposleni u Rinova d.o.o., poseduju dve ipo decenije dugo iskustvo u sektoru doživotnog učenja u Ujedinjenom Kraljevstvu i Evropi i obiman portfolio rada na projektima u području učenja, obuka, osiguranja kvaliteta, evaluacije, sa naglaskom na inovacije.
Rinova koordinira Rinova konzorcijumom (videti www.rinova.co.uk/rinova-consortium ), jedinstvenom mrežom organizacija za zapošljavanje i veština koje zajednički rade na stvaranju novih prilika za mlade – s naglaskom na kreativne snage u umetnosti, kreativnim industrijama, sportu, zdravstvu, rekreativnom, turističkom i ugostiteljskom sektoru. Konzorcijum ima sveobuhvatan domet kod poslodavaca u navedenim rastućim sektorima.

Web stranica: www.rinova.co.uk

 

 

    
Privredna komora Srbije – Regionalna privredna komora Moravičkog i Raškog upravnog okruga (RPKK), Srbija
Privredna komora Srbije – Regionalna privredna komora Moravičkog i Raškog upravnog okruga (RPKK) je poslovna stručna organizacija preduzeća i preduzetnika sa područja Moravičkog i Raškog okruga i bavi se pitanjima od zajedničkog interesa svojih članica.

Kao servis privrede, u okviru jedinstvenog komorskog sistemi, RPKK učestvuje u davanju inicijativa za donošenje, pripremu i izmenu zakona i drugih propisa iz oblasti privrednog sistema, razvojne i ekonomske politike.

Komora pruža stručnu pomoć svojim članicama u rešavanju konkretnih problema, vrši afirmaciju i promociju njihovih proizvodnih programa i predstavlja privredu  u zemlji i inostranstvu.

U saradnji sa lokalnom samoupravom preduzima mere za unapređenje  regionalnog ambijenta poslovanja i stvaranje profitabilne, moderne, tržišno orijentisane privrede Regiona.

 

Web stranica: http://www.rpk-kraljevo.co.rs/